Informacja przekazywana w przypadku zbierania danych
wraz z informacją o przetwarzaniu danych klienta firmowego

W trosce o właściwe przetwarzanie danych osobowych naszych klientów, mając na uwadze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych – RODO), a w szczególności art. 14 tego rozporządzenia, informujemy Panią/Pana:

[Administrator danych osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PLONMAR sp. z o.o. w Zambrowie, adres rejestrowy: al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów (dalej jako „administrator” lub „my”). Może Pan/Pani skontaktować się z nami drogą mailową: biuro@penosil.com.pl, telefonicznie pod numerem +48 787 760 646 lub listownie, wysyłając pismo na adres: al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów.

[Działalność administratora] Prowadzimy sprzedaż hurtową materiałów budowlanych i chemii budowlanej, a nasza główna działalność nie opiera się na operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego i systematycznego monitorowania Pani/Pana danych. Nie przetwarzamy też szczególnych kategorii danych osobowych, jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych czy dane genetyczne bądź biometryczne. Zważywszy na przedmiot działalności i sposób jej prowadzenia, nie mamy prawnego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, choć czujemy się odpowiedzialni za ochronę tych danych i dokładamy starań, aby wdrożone przez nas środki techniczne i organizacyjne zabezpieczyły Pani/Pana dane przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

[Cele przetwarzania, kategorie danych, podstawa przetwarzania i okres retencji] Oto cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz okres ich retencji:

Ponadto, za Pani/Pana zgodą, możemy dokonać automatycznej oceny niektórych Pani/Pana cech osobowych (profilowanie), aby lepiej poznać Pani/Pana preferencje dotyczące naszych towarów lub usług. Na podstawie tej oceny prześlemy Pani/Panu zindywidualizowaną ofertę lub propozycję udziału w konkursie lub promocji. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, w tym e-mail), przetwarzane w powyższym celu, będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

[Odbiorcy danych osobowych] Nie planujemy udostępniania Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy okaże się to niezbędne do przygotowania ofert handlowych, wykonania zawartych z Panią/Panem umów bądź marketingu bezpośredniego. W takim przypadku Pani/Pana dane mogą być przekazane naszym zaufanym dostawcom, którzy przetworzą te dane na nasze zlecenie, mogą być to firmy kurierskie oraz pocztowe, dostawcy usług IT, agencje reklamowe i marketingowe oraz biura księgowe i prawne. Nie planujemy przekazania danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

[Źródła pozyskania danych osobowych] Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana bądź zostały zebrane z publicznych rejestrów oraz ewidencji. W szczególnych przypadkach, gdy Pani/Pana dane nie zostały pozyskane w powyższy sposób, informujemy, iż zostały one przekazane przez naszych klientów.

[Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych] Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: (1) prawo do wycofania zgody – o ile przetwarzanie ma miejsce na jej podstawie; ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (2) prawo dostępu do danych osobowych; (3) prawo żądania sprostowania danych osobowych; (4) prawo żądania usunięcia danych osobowych; (5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (5) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, np. w celu udostępnienia tych danych innemu administratorowi. Na Pani/Pana żądanie możemy również przesłać dane bezpośrednio do wskazanego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli będzie to technicznie możliwe. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Może Pani/Pan skorzystać ze swoich praw wysyłając stosowną wiadomości e-mail na adres: biuro@penosil.com.pl.

Zarząd PLONMAR sp. z o.o.